|  جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
حق الزحمه کاریابی‌ها در سال 98 اعلام شد

حق الزحمه کاریابی‌ها در سال 98 اعلام شد

به گزارش روابط عمومی تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ، محمد تقی آبایی بیان کرد:، حق الزحمه دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی اعم از کاریابی‌های داخلی و خارجی  برای سال 1398 از سوی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد:

۱حق الزحمه کاریابی بابت ثبت نام به همراه مشاوره شغلی به شرح ذیل می باشد:

۱-۱-    حق الزحمه ثبت نام به همراه مشاوره شغلی در دفاتر کاریابی داخلی  مبلغ 270000 ریال تعیین می گردد.

۲-۱- حق الزحمه ثبت نام به همراه مشاوره شغلی در دفاتر کاریابی خارجی مبلغ 400000 ریال تعیین می گردد.

تبصره ۱- حق الزحمه ثبت نام به همراه مشاوره شغلی کاریابی داخلی در مناطق محروم کشور مبلغ 180000 ریال تعیین می گردد.

تبصره ۲- چنانچه به همراه ثبت نام کارجو، فرآیند مشاوره شغلی انجام نشود پنجاه درصد حق الزحمه ثبت نام و مشاوره شغلی کسر خواهد شد.

تبصره۳- در صورت انصراف کارجو از فرآیند به کارگماری وجه پرداختی بابت ثبت نام و مشاوره شغلی به وی مسترد نمی گردد.

تبصره۴- دفاتر کاریابی می توانند برای ثبت نام مجدد کارجویی که دو سال از تاریخ ثبت نام آنها گذشته و یا مقطع تحصیلی بالاتری ارائه نماید، حق الزحمه ثبت نام و مشاوره شغلی دریافت نماید.

۲حق الزحمه کاریابی بابت به کارگماری کارجو در داخل کشور برای قراردادهای یکساله و بیشتر به شرح زیر محاسبه و  تعیین  می گردد:

۱-۲- حق الزحمه به کارگماری کاریابی غیردولتی داخلی که از کارجو  دریافت می گردد حداکثر پنجاه درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال 1398 می باشد.

تبصره ۱ - در صورتی که دستمزد ثابت به کارگمارده بیشتر از حداقل دستمزد اعلام شده از سوی شورای عالی کار باشد 30 درصد تفاوت حقوق کارجو با حداقل دستمزد اعلام شده در سال 98 به حق الزحمه دریافتی از کارجو اضافه خواهد شد.

تبصره۲ - برای قراردادهای کمتر از یکسال حق الزحمه به نسبت ماه های کارکرد محاسبه خواهد شد.

تبصره۳- کاریابی ها حق دریافت حق الزحمه به کارگماری برای مدت اشتغال کمتر از یک ماه را ندارند.

تبصره۴- در صورت تمدید قرارداد کار (بکارگمارده با کارفرما) تا سقف یک سال، دفاتر کاریابی می توانند نسبت به اخذ مابقی حق الزحمه خود از به کارگمارده اقدام نماید.

۲-۲- دفاتر کاریابی می توانند در خصوص برخی مشاغل ساختمانی و روز مزد(8 درصد)دستمزد روزانه دریافتی کارجو را به عنوان حق الزحمه بکارگماری دریافت نمایند.

3-2-  دفاتر کاریابی می توانند حق الزحمه بکارگماری را تا سقف یک ماه حقوق دریافتی کارجو از کارفرما دریافت نماید.

۳دفاتر کاریابی  می توانند در زمان معرفی کارجو به فرصت شغلی تعیین شده ، در صورت تمایل کارجو مبلغ  1.500.000 ریال را علی الحساب به عنوان پیش دریافت از میزان حق الزحمه به کارگماری تعیین شده دریافت نمایند.

تبصره: دفاتر کاریابی  موظف می باشند در صورت عدم به کارگماری کارجو ظرف همان روز نسبت به عودت مبلغ دریافتی اقدام نمایند.

۴ دفاترکاریابی با توافق با به کارگمارده می تواند حق الزحمه خود را به صورت اقساط وصول نماید.

۵دفاتر کاریابی می توانند به منظور وصول حق الزحمه خود در زمان معرفی به کار از جوینده کار تضمین و تأمین لازم را درقالب سفته اخذ نماید.

تبصره- میزان تضمین اخذ شده از کارجو توسط دفتر کاریابی داخلی نباید بیشتر از حداقل حقوق اعلام شده از سوی شورای عالی کار باشد.

۶ دفاترکاریابی نمی توانند مدارک هویتی جویندگان کار اعم از شناسنامه، کارت ملی،‌ گذرنامه، ‌گواهینامه و ...را به عنوان تضمین اخذ نماید.

۷با درخواست  دفاترکاریابی، کارفرما می تواند در صورت رضایت کتبی کارجو، حق الزحمه به کارگماری را در قالب مساعده از حقوق وی کسر و به کاریابی پرداخت نماید. در این صورت نیازی به اخذ تضمین از کارجو نمی باشد.

۸دفاترکاریابی موظف اند در قبال دریافت هر گونه وجه (حق الزحمه ثبت نام و بکارگماری) به کارجو رسید ارایه نماید.

تبصره- چنانچه بر اساس تایید مراجع ذیصلاح کارجو قبل از پایان یک سال ترک کار نموده و یا به علت سهل انگاری، عدم توجه به اوامر کارفرما، قصور و ... موجبات اخراج خویش را فراهم سازد، موظف به پرداخت کل حق الزحمه برابر بند مرتبط مندرج در بند ۲ خواهد بود.

۹-  تعرفه حق الزحمه به کارگماری کارجو در خارج از کشور برای قرارداد کار یک ساله و بیشتر معادل حداقل حقوق پایه مورد تایید سفارت ایران در کشور هدف و برای قرارداد کار کمتر از یک سال به صورت تناسبی محاسبه می گردد.

۱۰-عدم رعایت هر یک از بندهای اعلام شده، تخلف محسوب گردیده و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان با همکاری انجمن های صنفی کاریابی ها استان موظف به رسیدگی می باشند.

۱۱کلیه دفاتر کاریابی مکلف می‌باشند این ابلاغیه را در محل مناسب و در معرض دید عموم مراجعه کنندگان قراردهند.