|  چهارشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۲

روش ایمیل :روش پیامک :

دقت شود که از این روش در روز فقط 2 مرتبه قابل استفاده می باشد.