|  یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
لغو تعهد خدمت آموزش رایگان بااستفاده ازگواهی عدم کاریابی

لغو تعهد خدمت آموزش رایگان بااستفاده ازگواهی عدم کاریابی

خبر ۹ مرداد ۹۸ - لغو تعهد خدمت آموزش رایگان بااستفاده از گواهی عدم کاریابی

ماده 50 :تعهدخدمت دانش آموختگان باارائه گواهی عدم کاریابی قابل قبول ازاداره کل کار و اموراجتماعی استان،توسط دانشگاه بارعایت موارد زیر پذیرفته میشود:

1: دانش آموختگان ازتاریخ دانش آموختگی تنها شش ماه فرصت دارند دردفاترکاریابی تقاضای کارنمایند.

2: ثبت نام دردفاترکاریابی و دریافت گواهی عدم کاریابی تنها باحضور شخص دانش آموخته امکان پذیر است.

3: این فرصت برای آقایان درصورتیکه کارت نظام وظیفه بعد ازفراغت ازتحصیل صادرشده باشد ، بعدازتاریخ صدور کارت قابل محاسبه میباشد.

4: فرصت مذکور برای دانش آموختگان درصورتیکه بلافاصله درمقطع تحصیلی بالاتر دردوره روزانه پذیرفته شوند،بعدازفراغت ازتحصیل درمقطع بالاترمحاسبه می گردد.

ماده 51: گذشت یکسال ازتاریخ فراغت ازتحصیل برای کلیه دانش آموختگان دارای گواهی عدم کاریابی ازادارات  کل کار وامور اجتماعی مراکزاستان الزامی میباشد.

1: زمان احتساب یکسال شمسی برای آقایان ازتاریخ صدور کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائم ازخدمت درنظر گرفته میشود .مبنای محاسبه برای کارت معافیت تاریخ صدور ،معافیت موقت پزشکی و غیر پزشکی میباشد.

2: زمان احتساب یکسال برای دانش آموختگان ازآخرین مقطع تحصیلی دوره روزانه قابل قبول است.

ماده 52: گواهی عدم کاریابی درصورتی که ازتاریخ فراغت تازمان اقدام به تسویه تعهد خدمت هیچگونه تاییدیه تحصیلی مربوط به اشتغال درپرونده یاسابقه بیمه نداشته باشد مورد قبول میباشد.

ماده52: اعلام عدم کاریابی درمقاطع بالاتر تعهدخدمت دانش آموختگان را درمقاطع تحصیلی قبلی نیز لغو مینماید .

تبصره: درصورت تحصیل دانشجو دررشته متفاوت درمقاطع بالاتر جهت استفاده ازاین فرصت درهرمقطع نیاز به گواهی عدم کاریابی مربوط به همان رشته را نیازمنداست.

ماده54:تعهد خدمت پذیرفته شدگان سهمیه استانداری هابا ارائه گواهی عدم کاریابی اداره کل کار وامور اجتماعی استان ها،در صورت عدم نیاز به خدمت از سوی استانداری مربوطه لغو می گردد.

ماده55:دانش آموختگان بورسیه ومتعهد به دستگاه ها،پس ازاعلام عدم نیاز دستگاه مربوطه میتواند از طریق عدم کاریابی نسبت به تصفیه تعهد خدمت اقدام نمایند.

ماده56:لغو تعهد خدمت آموزش رایگان از طریق گواهی عدم کاریابی دانش آموختگان رشته های دامپزشکی،پس از اعلام انجام طرح خدمت نیروی انسانی ومعافیت از طرح مذکور از سازمان دامپزشکی کشور میسر است.

ماده 57:دانشجویان  شاغل به  تحصیل در کلیه  دوره های  مقطع بالاتر دوره روزانه نمی توانند گواهی عدم کاریابی در حین تحصیل برای لغو تعهد خدمت آموزش  رایگان مقطع قبلی ارائه نمایید.

ماده58:دانش آموختگانی که همزمان در دو رشته تحصیل نموده اند میتوانند با استفاده از گواهی عدم کاریابی برای هرکدام از دورشته  نسبت به تصفیه  تعهد خدمت اقدام نمایید.

تبصره:ثبت نام فرد مذکور برای کاریابی درصورت دانش آموختگی دردورشته امکان پذیر می باشد.